European Media Partner

Peter Glas: Volg het water

mei 31, 2021

We bevinden ons in een spannende periode nu we langzaam maar zeker de uitweg uit de Corona-crisis gevonden lijken te hebben en de formatie van een nieuw kabinet is begonnen. We gaan een periode van herstel in. Tegelijkertijd staat ons land voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie, landbouw, woningbouw, natuur, vitale infrastructuur én klimaatadaptatie.

Herschikking van de ruimtelijke ordening in Nederland is nodig

mei 31, 2021

De hoeveelheid grondwater van tien of twintig jaar geleden is ongeveer hetzelfde als dat vandaag de dag is. Toch, als er gekeken wordt naar de grondwaterstand is deze de laatste decennia structureel gedaald. Dat komt door de intensieve ontwatering in landbouwgebieden en daarmee snelle afvoer naar de zee, en het gebruik voor drinkwater, landbouw en industrie. “Ook als we kijken naar het volume van het oppervlaktewater vormt dat geen reden tot paniek”, vertelt Marjolein Mens, expert droogte en waterverdeling bij Deltares. “Er ontstaat pas echt een probleem wanneer de klimaatverandering zich doorzet en wanneer ruimtelijke ontwikkelingen niet worden afgestemd op het bodem-watersysteem. De droogte van 2018 was voor Nederland een goede wake up call. We kunnen nog steeds op ons watersysteem vertrouwen, maar het gaat niet vanzelf en het is een groeiende kostenpost. Door de ruimtelijke ontwikkelingen in combinatie met de klimaatverandering neemt de watervraag toe en het wateraanbod af, hierdoor zullen er vaker watertekorten gaan optreden.”

Michiel van der Meer: Watertransitie in de industrie

mei 31, 2021

De afgelopen jaren is steeds meer zichtbaar geworden dat we te maken hebben met droogte en klimaatverandering. Je mag in de zomer je zwembadje niet meer vullen met (drink)water en in sommige gevallen kunnen we zelfs onze gewassen niet meer besproeien. “Nederland is eigenlijk helemaal geen waterland meer.”

Willem den Ouden: De waterproblematiek vraagt om veelzijdige kennis

mei 31, 2021

De problemen op het gebied van water zijn zeker in een deltagebied als Nederland zo divers dat je ze niet alleen kunt oppakken. “Je moet coalities smeden en samenwerken om met toekomstgerichte oplossingen te komen voor complexe vraagstukken als verzilting, verdroging, bodemdaling, zeespiegelstijging en piekbelasting door buien”, zegt Willem den Ouden, directeur van Delta Platform. 

Rob van Tilburg : De kwaliteit van het water in Nederland is zorgelijk

mei 31, 2021

De kwaliteit van het water in Nederland is in gevaar. Slechts één procent van de grotere wateren, gemeten door de overheid, voldoet aan de waterkwaliteitsnormen. En vooral de kwaliteit van kleine wateren, zoals meertjes,  slootjes en beekjes, is slecht. Terwijl een goede waterkwaliteit van zowel kleine als grotere wateren cruciaal is voor de natuur. 

Sjaak Bisseling: Vele miljoenen besparen door hout te herstellen in de waterbouw.

mei 31, 2021

Met haar unieke gepatenteerde Protekta Aqua® methodes weet Protekta houten kunstwerken zoals bruggen, sluisdeuren, geleidewerken, steigers e.d. constructief te herstellen en de levensduur met tientallen jaren te verlengen. Vanaf de luchtwaterlijn komt er zuurstof bij het hout en kan er aantasting ontstaan. Wanneer dit gebeurt bij waterbouwwerken worden deze over het algemeen volledig vervangen, terwijl dat niet nodig is. Het herstellen van deze houten waterbouwwerken is namelijk milieuvriendelijker en een stuk goedkoper.

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mei 5, 2021

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Duurzaamheid in de katoenindustrie

mei 5, 2021

De katoenindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Na de inzet van Max Havelaar voor de koffie- en cacao-industrie werd het hoog tijd voor een verbetering in de katoenindustrie.

Op afstand de deur openen

mrt 24, 2021

Niet alleen onze gebouwen worden steeds slimmer, ook de systemen om toegang tot deze gebouwen te verlenen worden steeds innovatiever. In veel gevallen zijn er zelfs al geen sleutels meer nodig. Met een elektronisch toegangssysteem en een app op je telefoon kan je op afstand deuren openen en op een veilige manier toegang verlenen tot je panden.

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mrt 24, 2021 De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

mrt 24, 2021

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.  Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen.


Het ‘waarom’ achter een slim gebouw

mrt 24, 2021

Onze gebouwen worden steeds slimmer. Ze zitten vol vernuftige technologieën waarmee van alles gemeten en gereguleerd kan worden. Maar wat doen we nou echt met die data? En wanneer is een gebouw echt slim?

Schaf de importheffing op afval af!

nov 23, 2020

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld zorgen we voor veel restafval. Het mooiste zou zijn als men helemaal geen afval meer produceert. Zolang de samenlevingen nog niet zo ver zijn is het zaak het afval zoveel mogelijk te recyclen en wat er daarna overblijft – het restafval - zo goed mogelijk te verwerken. 

Kiezen voor zonne-energie? Niet zo simpel als het lijkt

nov 23, 2020

Eigenaren van commercieel vastgoed blijken in de praktijk niet altijd over toereikende kennis te beschikken om op een goede manier voor zonnestroom voor zijn of haar vastgoed te kiezen. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Vanuit de overheid wordt de keuze voor PV panelen gestimuleerd, maar daarvoor is kennis en kunde nodig. 

Van ‘redden wat we hadden’ naar ‘opbouwen wat we willen’

okt 14, 2020

Onze economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Honderdduizenden banen gaan verloren. Zonder de economische steun van de overheid was dit nog veel dramatischer geweest. Tegelijkertijd hadden we deze zomer we de ‘warmste week ooit’, na de hitterecords in de vorige zomer. Klimaatverandering is voelbaar geworden. Er is gelukkig brede steun voor groen economisch herstel: het stimuleren van de economie én het versnellen van de verduurzaming ervan.  

Nu is hét moment voor de windparken

okt 14, 2020

Al een aantal jaren geleden zijn gesprekken gestart om de grote toename van energie uit windparken op zee samen te brengen met de industrie. Wind op zee is een van de grote trekpaarden van het aanbod hernieuwbare energie. De industrie is als grootverbruiker een interessant en logische afnemer. Als er geen afstemming tussen de toenemende vraag en het aanbod is bestaat het risico dat er niet meer geïnvesteerd wordt. En daarmee stagneert de verdere uitbreiding van windparken op zee. 

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

okt 14, 2020

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe. 

Verduurzaming is noodzakelijk en aantrekkelijk

okt 14, 2020

Woningen en kantoren duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. Daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, anders mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Om dit voor gebouweigenaren nog interessanter te maken zijn er verschillende subsidies opgericht.