European Media Partner

‘Het gaat om echt anders denken bij alle partijen’

jul 30, 2019

Bernard Wientjes is ongeduldig, het gaat hem te langzaam. En dat is niet zo vreemd, gezien de enorme verduurzamingsopgave binnen de bouw die hij voorstaat. “Uiteindelijk denk ik wel dat we het kunnen halen, maar dan moet er echt zo snel mogelijk begonnen worden.”

Gekte is het nieuwe normaal

jul 30, 2019

De buitensporigheid op de huizen-markt is enigszins getemperd, maar van een evenwicht blijkt absoluut geen sprake. Misschien moeten we dat voorlopig ook niet verwachten. “De gekte op de huizenmarkt is het nieuwe normaal.”

De weg naar een verduurzaamde samenleving

jul 30, 2019

Het klimaat verandert, en snel. Het is niet voor niets dat men zich meer en meer bewust wordt van de urgentie om te verduurzamen. In het klimaatakkoord is vastgesteld dat we onze CO2-reductie met 49% moeten hebben verlaagd in 2030. Hoe bereiken we dit doel en met welke middelen?

Niet rijk rekenen met kostenreducties Klimaatakkoord

jul 30, 2019

Ik ben blij dat er na 1,5 jaar een Klimaatakkoord ligt. Het biedt veel aanknopingspunten om te starten met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Tijdens de onderhandelingen pleitten wij voor realisme en de juiste condities waarmee uitvoerders van deze enorme opgave hun verantwoor-delijkheden kunnen nemen.

Complexe planologische vraagstukken oplossen

jul 4, 2019

“Private en publieke partijen. Ze zijn beiden nodig bij gebiedsontwikkeling”, vertellen Roger Kersten en Paul van Dijk, Partners bij Akro Consult. “Maar het blijkt vaak dat de overheid en marktpartijen elkaar helemaal niet goed kennen en dat de samenwerking bij ontwikkelingsopgaven om die reden uitdagend kan zijn. Een intermediair die beide werelden goed kent en juridische en financiële kennis in huis heeft, kan helpen om projecten efficiënter te laten verlopen.”

Gebiedsontwikkeling heeft pioniers nodig

jul 4, 2019

De focus van gebiedsontwikkeling ligt nu meer binnen dan de buiten de stad. Samenwerking en kennisdeling tussen alle partijen is meer noodzakelijk dan ooit. We zijn voorzichtiger geworden met bouwen in buitengebieden. Onze ruimte is schaars en bovendien hebben we in het verleden soms te snel of ondoordacht en op onlogische plekken wijken ontwikkeld. 

De waarde van wijkontwikkeling op maat

jul 4, 2019

Als je toekomstige bewoners betrekt bij hun woonomgeving, ontstaan wijken die financieel én maatschappelijk van waarde zijn. Participatie vertaalt zich in meer wooncomfort, meer leefbaarheid en in de kwaliteit van de openbare ruimte, stedenbouw en architectuur.

De toekomst van mobiliteit: samenwerking als basis

jul 4, 2019

Mobiliteit draait om het verbinden van plekken waar mensen wonen, werken en recreëren. Samen met de provincie Noord-Brabant is de provincie Limburg een voorloper op het gebied van het mobiliteitsvraagstuk in Nederland. “Om in de toekomst te kunnen inspelen op duurzaamheid en snelle technologische veranderingen zijn slimmere oplossingen en gedragsveranderingen van de reiziger nodig”, vertelt Marc Smits, beleidsmedewerker bij de provincie Limburg. “Reizigers moeten zich in de toekomst snel, veilig en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen tussen regio’s door heel Nederland en over de grens heen.” Fiets, auto, OV, water, luchtvaart, gedragsverandering en digitale infrastructuur passen binnen een palet aan instrumenten waarmee mobiliteit versterkt wordt.

Water, energie en voeding samenbrengen

jul 4, 2019

In 2020 vindt de vijfjaarlijkse Wereldtentoonstelling plaats. Op Dubai EXPO 2020 zullen 192 landen zich presenteren en laten zien hoe zij om een betere wereld voor de toekomst te bouwen.

Goed drinkwater is geen gegeven

jul 4, 2019

Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van goede kwaliteit, maar dat betekent niet dat we niet moeten blijven opletten. Gevaar zit namelijk in een klein hoekje. Door de klimaatverandering stijgt de kans op legionellabesmetting, en ook de concentratie medicijnresten in ons water neemt, mede door de vergrijzing, steeds verder toe.

Echt autonoom vervoer gaat nog lang duren

jul 4, 2019

De autonoom rijdende auto doet het lekker in de publiciteit en volgens consultancybedrijf Capgemini kijkt het publiek er dan ook reikhalzend naar uit. Er worden scenario’s voorgespiegeld waarin het lijkt alsof de snelwegen binnen enkele jaren vergeven raken met dat soort voertuigen. Dat is echter nog maar zeer de vraag.