European Media Partner

Van ‘redden wat we hadden’ naar ‘opbouwen wat we willen’

okt 14, 2020

Onze economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Honderdduizenden banen gaan verloren. Zonder de economische steun van de overheid was dit nog veel dramatischer geweest. Tegelijkertijd hadden we deze zomer we de ‘warmste week ooit’, na de hitterecords in de vorige zomer. Klimaatverandering is voelbaar geworden. Er is gelukkig brede steun voor groen economisch herstel: het stimuleren van de economie én het versnellen van de verduurzaming ervan.  

Nu is hét moment voor de windparken

okt 14, 2020

Al een aantal jaren geleden zijn gesprekken gestart om de grote toename van energie uit windparken op zee samen te brengen met de industrie. Wind op zee is een van de grote trekpaarden van het aanbod hernieuwbare energie. De industrie is als grootverbruiker een interessant en logische afnemer. Als er geen afstemming tussen de toenemende vraag en het aanbod is bestaat het risico dat er niet meer geïnvesteerd wordt. En daarmee stagneert de verdere uitbreiding van windparken op zee. 

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

okt 14, 2020

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe. 

Verduurzaming is noodzakelijk en aantrekkelijk

okt 14, 2020

Woningen en kantoren duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. Daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, anders mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Om dit voor gebouweigenaren nog interessanter te maken zijn er verschillende subsidies opgericht.

3 vragen aan...André Dippell Directeur van om | nieuwe energie

okt 14, 2020

De energieleveranciersbranche wordt veelal gezien als onbetrouwbaar en niet transparant. Want waar komt de energie nu echt vandaan, is deze wel groen en hoe komt de energierekening tot stand? Bovendien zorgt het vele switchen van energieleveranciers en de cashbacks die men daarbij krijgt voor een markt die niet gezond en niet op duurzaamheid gericht is. André Dippell van om | nieuwe energie licht toe.  

3 vragen aan…. Rard Rijcken, directeur Eteck

okt 14, 2020

Het kabinet heeft bepaald dat in de komende decennia iedereen in Nederland van het gas af moet. Dat betekent dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gastnetwerk losgekoppeld moeten zijn. Rard Rijcken van Eteck licht toe hoe deze transitie gerealiseerd kan worden.

HyTrucks: Niet afwachten, maar groen transport nú realiseren

okt 14, 2020

Vanuit de EU moet in 2030 dertig procent van de CO2-emissie in de transportsector gereduceerd zijn, alleen neemt de emissie op dit moment alleen nog maar toe. Dat zorgt voor onrust in de transportsector. De sector kan niet wachten met veranderen, maar wat kan zij doen?

Grote kansen voor de akkerbouw

okt 14, 2020

De Nederlandse akkerbouw is een moderne en zeer efficiënte manier van voedsel produceren. Per kilogram geoogst product is de footprint, zowel wat betreft klimaat als wat betreft milieu, minimaal door de hoge opbrengsten. Nederlandse akkerbouwers zijn over het algemeen hoogopgeleid en geïnteresseerd in vernieuwing. Men vindt helaas wel een aantal belemmeringen op de weg, die moeten worden opgeheven voordat echte vernieuwing en verduurzaming kan plaatsvinden

Groenpact moet de BV Nederland in stand houden

okt 14, 2020

De land- en tuinbouw wilde vier jaar geleden de goede verbinding tussen het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek opnieuw versterken. Mede door middel van het Groenpact moesten de tekorten worden opgevuld en goed gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen. Veertig partijen, die samen het Groenpact vormen, afkomstig uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid moeten de groene sector een nog steviger fundering geven voor de toekomst. 

Andere kijk op groen

okt 14, 2020

Het is duidelijk geworden dat de laatste jaren groen geen decoratie meer is, maar een duidelijke maatschappelijke bijdrage levert. Groen zorgt voor meer gezondheid bij de mens, meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving en draagt bij aan een beter leefklimaat. In de vorige economische crisis bevond groen zich onderaan de verticale samenwerkingsketen, waarin de bouw heel dominant was en gebouwen dus al gebouwd werden voordat werd bedacht dit op een groende manier te gaan doen. 


Alles valt of staat uiteindelijk bij de land- en tuinbouw. Zonder hen geen voedselvoorziening, landschapsbeheer of verduurzaming. Maar hoe ziet de toekomst er voor hen uit?

okt 14, 2020

Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland, ziet grote kansen voor de land- en tuinbouw in ons land. De sector is innovatief en zit vol kennis. “We hebben een fantastisch opleidingsinstituut rondom de sector opgebouwd en er worden voortdurend nieuwe ideeën uitgerold om de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken.”


Verticale luchtbeweging helpt planten groeien

okt 14, 2020

Om te overleven en te groeien wisselen planten gassen en energie uit met hun omgeving. De beweging van de lucht en huidmondjes spelen daarbij een sleutelrol. Huidmondjes bevinden zich onder de bladeren en verbinden een luchtruimte in het blad, welke is gevuld met waterdamp en CO2, met de lucht rondom het blad.

Trek duurzame lessen uit coronacrisis

aug 27, 2020

De coronacrisis is voor veel mensen en bedrijven zeer schadelijk, maar er zijn ook positieve punten te noemen. In korte tijd werd de uitstoot van CO2 wereldwijd enorm veel lager. We zouden er goed aan doen om de CO2-concentratie in de atmosfeer laag te houden. Het gebruik van duurzaam hout helpt daarbij.

De urgentie voor een circulaire economie ligt hoog

aug 27, 2020

In de Green Deal van de Europese Unie is besloten dat we in 2050 een volledig circulaire economie moeten hebben. Dat houdt in dat we anders moeten omgaan met het benutten van onze grondstoffen en geen afval meer moeten produceren. We putten op dit moment onze grondstoffen uit en op een gegeven moment zijn deze niet meer beschikbaar. 

Circulaire verduurzamingen voor waterschappen: van verkenning naar realisatie

aug 27, 2020

Bijna 400 activiteiten rolden er uit een quickscan naar de circulaire activiteiten van de waterschappen. Een enorme hoeveelheid aan activiteiten die in grafiekjes werden gezet, waardoor duidelijk werd dat sommige waterschappen goed lieten zien wat ze precies doen in de transitie naar de circulaire economie. Andere waterschappen doen dat minder, niet omdat ze niet aan de transitie naar een circulaire economie doen, maar omdat deze kleiner zijn en ze daardoor minder tijd en aandacht aan communicatie kunnen besteden.

Elkaar inspireren voor een duurzamere wereld

aug 27, 2020

We staan voor een aantal grote uitdagingen omtrent duurzaamheid. Onze energievoorziening is daar een van. Fossiele brandstoffen raken op en dat betekent dat we onze energie op een andere manier moeten opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonne- en windenergie. Andere voorbeelden zijn ons gebruik van plastic, de manier waarop we onszelf vervoeren en onze voedselconsumptie. Duurzaamheid betekent andere keuzes maken en dat zit niet in het systeem van velen. 

Extreem weer is het nieuwe normaal

aug 26, 2020

De waterschappen ervaren de gevolgen van het veranderende klimaat in hun dagelijkse werk: van extreme hoosbuien – waarbij in één uur evenveel regen valt als normaal gesproken in een hele maand – tot drie opeenvolgende jaren van extreme droogte. Waterbeheer anno 2020 is balanceren tussen te veel en te weinig water. Met het hoog houden van de peilen, het dicht zetten van stuwen en het opvangen van water in natuurgebieden proberen we water langer vast te houden. Tegelijkertijd blijft de nood hoog om een teveel aan water af te kunnen voeren als het moet, om overstromingen tegen te gaan. 

Het nieuwe polderen vraagt moed

aug 26, 2020

Stijgende zeespiegels, extreme regenval afgewisseld met periodes van langdurige droogte, een dalend grondwaterpeil… 

De watermanagers in Nederland staan op scherp. In al die projecten die de kwaliteit en kwantiteit van ons water moeten beheersen, is Balance er om te helpen. Als aanjager, versneller of verbinder. Of alle drie. ‘We gaan een nieuwe tijd in. Dat vraagt intensiever samenwerken met elkaar.’ 

Mijnbouw met baggerschepen helpt bij watermanagement

aug 26, 2020

Na water zijn zand en grind de belangrijkste commodities ter wereld. Ook in Nederland. Zand en grind worden gewonnen door middel van mijnbouw. De manier waarop we dit in Nederland vormgeven, heeft gunstige gevolgen voor de wateropslag in ons land.