European Media Partner

Waterstof in de chemische industrie

Jordi Zonneveld – Verantwoordelijk voor duurzame energieoplossingen bij Frames

Hoe kun je groene waterstofproductie mogelijk maken? 

“De techniek is er klaar voor. Er zijn meerdere pilots gerealiseerd op megawatt schaal. Onderzocht wordt wat er nodig is om op te schalen naar gigawatt. Hier gaat ook het vergroten van productievolume en seriematige productie een belangrijke rol in spelen Om de technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.”

Hoe gaat waterstof de chemische, petrochemische en offshore-industrie veranderen? 

“Ons volledige energiesysteem gaat over op hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee: seizoensgebonden vraag en aanbod, de dag- en nachtcyclus en de belasting van gebruikte batterijen. Verder zijn in de industrie bepaalde processen erg moeilijk te elektrificeren. Waterstof biedt dé oplossing voor al deze uitdagingen.”

Is er een stip aan de horizon? 

“In de komende jaren worden veel pilotprojecten voor groene waterstof geïnstalleerd. Belangrijk is dat je elektrolyse onderdelen onder variërende condities kunt testen. De schaalvergroting in groene waterstofproductie is van groot belang voor de energietransitie.”

 

Jacqueline Vaessen - Directeur Nexstep

Hoe kun je groene waterstofproductie mogelijk maken?

“In de afgelopen decennia is op land en zee een omvangrijke olie- en gasinfrastructuur opgebouwd. Voor een groot aantal van de olie- en gasvelden in Nederland nadert het einde van hun economische levensduur. De infrastructuur die daarbij hoort moet zorgvuldig worden ontmanteld en/of worden hergebruikt. Hergebruik biedt kansen voor duurzame toepassingen.” 

Hoe gaat waterstof de chemische, petrochemische en offshore-industrie veranderen?

“Bijvoorbeeld door elektrificatie van productieplatforms. Zonder gasproductie is er ook geen stroom meer op de platforms op zee en dat is wel noodzakelijk om bijvoorbeeld waterstof te maken of CO2 op te slaan. Opslag van CO2 (CCS) in lege gasvelden op de Noordzee is een ander voorbeeld. Daarnaast kan productie van waterstof op leegstaande platforms een bijdrage leveren aan de gewenste verandering.” 

Is er een stip aan de horizon?

 “We zijn bezig met verschillende projecten. Met alle operators wordt gewerkt aan een ‘joint campaign’. Hierin trekken ze samen op om de putten permanent buiten gebruik te stellen en resterende putmaterialen tot zes meter onder de zeebodem te verwijderen. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld dat je beter kan plannen, optimaliseren, learnings en innovatieve technologieën kunt toepassen en kan profiteren van marktwerking.”

  

Sander ten Hoopen – CEO Hydron Energy

Hoe kun je groene waterstofproductie mogelijk maken? 

“De belangrijkste knelpunten voor grootschalige inzet van groene waterstof zijn momenteel het hoge prijsniveau ten opzichte van grijze waterstof en de (relatief) beperkte schaalgrootte van de huidige electrolyser technologie. De overheid zou concrete doelen kunnen formuleren ter stimulering van de productie en het gebruik van groene waterstof.” 

Hoe gaat waterstof de chemische, petrochemische en offshore-industrie veranderen? 

“Technische innovaties in de industrie zullen in het teken staan van de verduurzaming van het grondstofgebruik én het primair energieverbruik. Alle industriële activiteiten die niet passen in een klimaatneutrale en circulaire economie moet je afbouwen. Ik verwacht dat groene waterstof een grote rol gaat spelen in de industrie van de toekomst: als CO2-vrije grondstof en als CO2-vrije energiedrager voor hoge temperatuurwarmte.”

Is er een stip aan de horizon? 

“Groene waterstof kan een grote bijdrage leveren aan een emissievrij energiesysteem en circulaire economie in 2050. Waterstofproductie middels elektrolyse vormt hierbij de schakel tussen hernieuwbare elektriciteitsproductie en CO2-vrije grond- en brandstof. In de periode tot 2030 moeten kansrijke waterstofinitiatieven worden gedemonstreerd en gevalideerd in ‘echte wereld’ toepassingen. Tussen 2030 tot 2050 moeten de waterstof energietechnologieën worden opgeschaald en uitgerold.”


Hugo Groenemans – CEO van HYGRO 

Hoe kun je groene waterstofproductie mogelijk maken?

“Optimaliseer windturbines en elektrolyse door ze te integreren en synergie te creëren. Gebruik pijpleidingen die tot twintig keer goedkoper zijn dan elektrische aansluiting, inclusief kabels en opslag. Op die manier kan per windlocatie 40% meer energie worden geleverd tegen 35% lagere kosten vergeleken met elektriciteit uit wind.”

Hoe gaat waterstof de chemische, petrochemische en offshore-industrie veranderen?

“Een waterstofmolen op zee heeft alleen een aansluiting op een pijpleiding nodig. Er zijn dus geen dure elektriciteitsaansluitingen en eilanden op zee nodig. Het economisch potentieel voor wind op zee is ook veel groter dan nu verondersteld, dankzij de meeropbrengst en lagere kosten die waterstofmolens bieden. Doordat waterstof uit wind goedkoper wordt dan elektriciteit uit wind is in dit scenario een andere energietransitie mogelijk, die kosten effectiever gerealiseerd kan worden. Dit biedt nieuwe perspectieven. Ook buiten de industrie.”  

Is er een stip aan de horizon?

“Technisch kan een waterstofmolen op land vandaag al gebouwd worden. De onzekerheid over de verwachte groei richting waterstof en onzeker overheidsbeleid maakt het echter lastig financierbaar. Voor de industrie is waterstof uit wind nog te duur, maar bij mobiliteit liggen op korte termijn grote kansen. De ambitie voor waterstofmobiliteit in 2025 in het klimaatakkoord is goed voor 55 waterstofmolens op land. De eerste wordt in de Wieringermeer gerealiseerd in 2020.”

Delen

Journalist

Henk Dilling

Related articles