European Media Partner

Toe naar de smart society

De smart city is geen toekomstmuziek meer. Wereldwijd zetten lokale overheden Artificial Intelligence, quantum computing, deep learning en andere datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Nederland behoort tot de internationale koplopers die het Internet of Things en digitalisering inzetten bij innovatie in stad en regio bij maatschappelijke opgaven. Een goed voorbeeld is Brainport Smart District in Helmond waar een slimme woonwijk wordt ontworpen met behulp van nieuwe technologie en in samenspraak met inwoners.

Sterker nog, waar smart city de norm was, is voor veel gemeenten de ambitie nu om een smart society, of informatiesamenleving, te worden. En dat is een mooie ontwikkeling. In tal van experimenten is veel kennis en ervaring opgedaan om maatschappelijke vraagstukken op een andere manier te benaderen; door mensen optimaal te ondersteunen met een mix van persoonlijke en digitale hulpmiddelen. 


De smart society biedt veel kansen voor de maatschappij en het openbaar bestuur. Het maakt het leven aangenamer. Inwoners en ondernemers worden productiever door innovaties, kennis en steeds verdere optimalisering van door hen gebruikte producten en diensten. Hun contact met de overheid is veelal sneller en goedkoper geworden. Zo kan een inwoner of ondernemer via sociale media binnen een paar minuten rechtstreeks contact hebben met zijn of haar burgemeester, wethouder of gedeputeerde. De dienstverlening, de bedrijfsvoering én het merendeel van primaire processen van de overheid kunnen dan ook niet meer zonder de inzet van informatie en ICT.


Tegelijk roept het ook vragen op over de kernwaarden die de samenleving wil hanteren en wat de rol van de overheid is, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie, transparantie of privacy. De oplossing van veel van dit soort dilemma’s ligt in het handelen van bestuurders en professionals op een waardegedreven manier. Om die reden werkt dit kabinet aan een Code Goed Digitaal Bestuur. Daarin worden op basis van bestaande projecten en initiatieven uit binnen- en buitenland grondbeginselen ontwikkeld.


De smart society; we kunnen er niet omheen. Het blijkt ook uit de campagne die voor u ligt. Het is goed om te zien dat vele partijen serieus toewerken naar die smart society. Wetenschappers, uitvinders en ondernemers zoeken naar toepassingen van nieuwe technologie. De overheid als hoeder van het verantwoord omgaan met data. En niet te vergeten bewoners die meedenken en -beslissen. Door samen op te trekken in zogenoemde smart society omgevingen, waar publieke en private partijen bij elkaar komen, stimuleren we het delen van kennis en ervaringen. Zo benutten we optimaal de kansen voor de samenleving en het openbaar bestuur.


Veel inspiratie!


Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Delen

Journalist

Related articles