European Media Partner

‘Samenwerken essentieel om Klimaatakkoord te bereiken’

Honderd organisaties steunen het Klimaatakkoord. Initiatieven op het gebied van waterstof, CO2-opslag, wind- en zonneparken moeten er toe leiden dat Nederlandse uitstoot van broeikasgassen fors daalt en het klimaatakkoord een succes is. Samenwerken en systeemdenken zijn essentieel voor het bereiken van de doelen.

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) staat dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Het kabinet wil met het nationale Klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terugdringen met 49% ten opzichte van 1990. Om deze ambitie vorm te geven is er een Klimaatakkoord met maatregelen die tot deze doelstelling moeten leiden. “Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie in gang wordt gezet door heel veel bedrijven, organisaties en overheden. Het Klimaatakkoord biedt hiervoor de geschikte handvatten. Al moet er nog veel uitgewerkt worden in wet- en regelgeving”, zegt Eveline Otten van het Energietransitie Team van Shell Nederland.

 

Als voorbeeld geeft ze de CO2-heffing op 'vermijdbare uitstoot' voor de industrie. “Het is nu nog onduidelijk aan welke eisen elk bedrijf moet voldoen bij de invoering van de heffing. De subsidieregelingen om onrendabele projecten mogelijk te maken, moeten verder uitgewerkt worden, zo ook het missiegedreven innovatieprogramma. Het Klimaatakkoord is daarvoor de perfecte kapstok.”

 

Otten merkt op dat er al volop initiatieven zijn, zoals het terugbrengen van CO2-emissies van de fabrieken. Als voorbeeld noemt ze ook het leveren van CO2 vanuit de fabrieken aan de glastuinbouw. Een project dat al tien jaar bestaat. Of het leveren van restwarmte aan 16.000 huishoudens in de wijk Katendrecht in Rotterdam en het zonnepark op Shell Moerdijk met 76.000 zonnepanelen. “Er zijn ook veelbelovende plannen voor grote windparken op zee en het realiseren van een groene waterstofeconomie. In Groningen en Drenthe rijden binnenkort streekbussen op groene waterstof en we zullen nog meer elektrische laadpunten bouwen in Nederland. We geloven in een brede aanpak. Daar ligt de uitdaging. Wij doen dit in samenwerking met vele partners in de industrie en de overheid; energietransitie is een teamsport.”

 

Onontbeerlijk om de klimaatdoelen te bereiken is een goede infrastructuur. Volgens Otten is het wenselijk dat het stroomnet wordt uitgebreid. Regionale warmtenetten, waterstofpijpleidingen en een netwerk voor CO2-transport en opslag, zijn eveneens belangrijk.

 

De CO2-heffing zorgt voor een prikkel die bedrijven helpt om bewust bezig te zijn met het terugdringen van de uitstoot. De regeling SDE++ zou het bedrijfsleven moeten helpen te investeren in projecten die ook CO2-uitstoot verlagen. “De stimuleringsregeling is voor sommige bedrijven essentieel om tot een transitie te komen. Maar is momenteel nog onvoldoende uitgewerkt. Er is haast geboden om dit verder uit te werken.” 

 

Otten laat weten dat het systeemdenken, het denken in ketens en over grenzen heen, de energietransitie-doelen haalbaar maken. “Systeemdenken maakt het versnellen mogelijk en betaalbaarder. We moeten het samen doen met zo veel mogelijk partijen, zowel het bedrijfsleven als de overheid!”

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles