European Media Partner

Mobiliteit is vooral samenwerken’

“Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om de bereikbaarheid, gezondheid, economie en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren in het stedelijk gebied. Deze doelen zijn bepalend.”

Met mobiliteit vergroen je de stad, is deze beter bereikbaar, maak je de stad economisch sterker en aantrekkelijk, merkt Martin Guit, strateeg mobiliteit bij de gemeente Rotterdam, op. “Dat zijn de doelen, niet de mobiliteit op zich.” Hij vindt dat de mobiliteit in de stedelijke omgeving aan het veranderen is. “Meer mensen fietsen en lopen, en maken gebruik van het openbaar vervoer. Het autogebruik neemt af. We moeten meer ruimte creëren voor OV, fietsers en voetgangers en dat ook stimuleren.” Veel inwoners in de binnenstad beschikken niet meer over een auto. Redenen zijn te duur én er zijn voldoende vervoersalternatieven, waaronder deelmobiliteit. Deze trend zette zich vijf jaar geleden in. Guit verwacht niet dat de auto helemaal uit de binnenstad verdwijnt. 


Een andere belangrijke ontwikkeling is ruimte te geven aan schone mobiliteit. Als je een auto koopt krijg je van de gemeente een laadvoorziening. “We laten elektrische bussen rijden en we zijn bezig met schone logistiek.” De gemeente Rotterdam wil dat het transport van de binnenstad 100% emissievrij wordt voor het goederenvervoer, zoals winkelbevoorrading, pakket- en bezorgdiensten, afvalverwerking, service- en installatiediensten. “Dat kan door de inzet van elektrische fietsen voor bezorgdiensten of elektrische vrachtwagens. Op die manier verbeteren we de luchtkwaliteit en tegelijkertijd de leefbaarheid in Rotterdam.” Guit merkt op dat er intensief wordt samengewerkt met partners en stakeholders uit de stad. “Met de bedrijven uit de logistieke sector hebben we partnerships. En we werken samen met de metropoolregio en de RET aan schoon openbaar vervoer.” De gemeente Rotterdam zet ook in op deelmobiliteit. Deelauto’s, -scooters en -fietsen moeten in de stad zorgen voor minder geparkeerde auto’s en meer ruimte. En ze sluiten beter aan op de veranderende behoefte van de Rotterdammers. 


Een belangrijk onderdeel van mobiliteit zijn de experimenten. Bij de Mobility Challenge Hoogkwartier krijgen buurtbewoners gedurende twee maanden de mogelijkheid om gebruik te maken van deelvervoer en het openbaar vervoer. “Als een bewoner besluit zijn auto weg te doen, wordt die parkeerplaats vergroend.” 

Een ander experiment is Happy Streets waarbij een dagdeel een straat wordt afgesloten voor autoverkeer. “Het zet het denken over mobiliteit op de kaart en het stimuleert fietsen en lopen. Belangrijk is dat dit initiatief samen met de buurtbewoners wordt ontwikkeld. De gemeente faciliteert en we luisteren naar de wensen.”


Er is een duidelijk samenhang met de regio qua werk en wonen. ”Mobiliteit speelt daarin een grote rol door het creëren van goede en snelle OV-voorzieningen, als lightrail.  Automatisering van de mobiliteit, zoals automatische trams en metro’s kunnen een kans zijn. Wel moeten we nadenken over wat dit betekent voor de verkeersveiligheid?” Tot slot laat Guit weten dat er een groep is waarvoor de OV te duur is, die geen auto heeft of die niet kunnen fietsen. “Mobiliteit is dus niet alleen een fysieke opgave, maar ook een sociale opgave. Het kan daardoor moeilijker zijn voor mensen om mee te doen. We werken met verschillende partners samen om dit te kunnen verbeteren.”

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles