European Media Partner

Missiegedreven innovatie voor de klimaattransitie

In het kader van het Klimaatakkoord is een IKIA (Integrale Kennis- en Innovatieagenda) opgesteld, waarin de missies zijn verwoord van en deelprogramma’s zijn geformuleerd voor een dertiental Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s. Daarmee wordt beoogd een impuls te geven aan de innovaties die nodig zijn voor het slagen van de klimaattransitie. De context van het topsectorenbeleid en de inhoud van de IKIA kunt u elders lezen, en twee zaken wil ik daaruit graag benadrukken: De noodzaak voor innovaties die ook systeemveranderingen faciliteren en het missiegedreven karakter van de programmering.

De IKIA heeft op alle Klimaattafels betrekking. Maar naast de innovaties die de diverse tafels nodig hebben is ook het energiesysteem als geheel in transitie en is de wisselwerking tussen beslissingen in de ene sector en die in de andere van groot belang. Dat gaat soms over de energie-infrastructuren of over flexibiliteit in de energiesystemen, maar het gaat ook over beslissingen die in de ene sector worden genomen en consequenties hebben voor een andere sector. Dit vraagstuk verdient terecht aparte aandacht en is in de IKIA in een dertiende programma ondergebracht (systeemintegratie).

Het missiegedreven karakter borduurt verder op de theorieën van Marco Hekkert (UU) en Mariana Mazzucato. De missie is van belang omdat het niet gaat om de technologie op zichzelf maar om een toepasbare verbetering. Zo’n missie wordt dan als maatschappelijke uitdaging geformuleerd en binnen die missie komen naast technologie ook sociale, economische en systeem-innovaties aan de orde omdat het effect ervan in de praktijk centraal staat.

Momenteel zijn diverse teams met mensen uit het bedrijfsleven, vanuit de wetenschap en toegepast onderzoek, vanuit de overheid en diverse andere relevante maatschappelijke organisaties bezig om die innovatieprogramma’s uit te werken tot concrete activiteiten. Dat is een enorm karwei maar helpt ons wel de focus aan te brengen op onder meer die innovaties die de diverse sectoren concreet nodig hebben om de klimaattransitie tot een succes te maken en ook de samenhang tussen die sectoren goed weet te borgen. 


Tegen die achtergrond
ben ik blij met deze campagne, zodat u kennis kunt nemen van enkele voorbeelden waar we aan moeten werken de komende tijd.Manon Janssen, CEO Ecorys, Boegbeeld Topsector Energie en Voorzitter Industrietafel voor het Klimaatakkoord


Delen

Journalist

Related articles