European Media Partner

Data en connectiviteit zijn cruciaal voor smart industries

Cisco Nederland bouwt aan de ‘Digitale Versnelling Nederland’ (DVN), met als doel Nederland duurzaam digitaal verder te brengen. Dat geldt ook voor de industrie, waar digitalisering altijd draait om data en connectiviteit essentieel is. In de slimme fabriek zorgt digitalisering voor optimalisatie van de processen. Connectiviteit zorgt bovendien voor betere samenwerking binnen de keten en het kunnen volgen van producten, van grondstof tot aflevering bij de klant. Connectiviteit maakt ook nieuwe, slimme businessmodellen mogelijk voor de Nederlandse industrie, waardoor beter geconcurreerd kan worden met productielanden zoals China.

In een slimme fabriek moeten data nu ook naar buiten: voor analyse en uitwisseling met andere partijen. De technologie van gisteren – die in veel fabrieken nog in gebruik is - is daar echter niet voor ontworpen en er is weinig aandacht voor cybersecurity. Dat levert de nodige risico’s op: intellectuele eigendom of andere concurrentiegevoelige data (bijvoorbeeld over planning en productie) kunnen in verkeerde handen komen. 

Dit betekent dat er een veel betere integratie tussen informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) nodig is om een veilige uitwisseling van data te kunnen garanderen. IT en OT zijn nu meestal ondergebracht in afzonderlijke organisaties, elk met een eigen focus. Er zijn wel enkele organisaties die stappen zetten op dit gebied, maar het blijven uitzonderingen. Voor een succesvolle digitalisering is kennis van beide werelden echter hard nodig en daarom moet er meer aandacht komen voor de integratie van deze twee organisatieonderdelen. 

Sterke vereenvoudiging

De opkomst van geavanceerde connectiviteit, denk aan speciaal voor het Internet of Things ontwikkelde netwerken en laaggeprijsde draadloze sensoren met een laag stroomverbruik, maken zaken haalbaar die hiervoor niet mogelijk waren.  Ook is het inpassen van deze netwerken en sensoren in de bestaande infrastructuur veel eenvoudiger geworden, dankzij nieuwe digitale netwerkarchitecturen die hiervoor zijn ontwikkeld. 

Meer waarde uit data

Een grote uitdaging voor bedrijven is hoe ze waarde kunnen halen uit de data die in de slimme fabriek worden gegenereerd. We zien dat in Nederland veel partijen hiermee pionieren, bijvoorbeeld om op basis van sensordata storingen in machines te voorkomen, om zo zero downtime te realiseren. Het zijn vaak de OT-afdelingen die hiermee experimenteren, terwijl de IT-afdeling pas later - te laat - aanhaakt. Zoals gezegd is juist het samenspel tussen OT en IT nodig om data optimaal te benutten. Een andere uitdaging waar de smart industry nu voor staat is de schaalbaarheid en de hoeveelheid data buiten de fabriek die relevant is of kan zijn. Digitaliseringsinitiatieven die voor één machine goed werken, moeten opgeschaald kunnen worden naar één of meerdere fabrieken met een veelvoud aan machines. Juist hier zijn aspecten zoals grip op connectiviteit en databetrouwbaarheid van belang.


Industriële ketenintegratie

In de industriële keten van producten, partners en toeleveranciers is nog veel verbetering mogelijk door de connectiviteit en de data-uitwisseling verder te optimaliseren. Natuurlijk heeft de industrie al de nodige ervaring met supply chain management, maar de enorme toevloed van (real-time) data is nieuw. Die data maken het mogelijk om onderweg in de keten op elk moment inzicht te krijgen over de stand van zaken, waardoor onmiddellijk bijsturen mogelijk wordt. De integratie van deze real-time stuurmogelijkheden met processen in de fabriek maakt een zeer efficiënte ketenintegratie mogelijk.


Innovatieve businessmodellen

Digitalisering van de industrie maakt ook innovatieve businessmodellen mogelijk. Een voorbeeld is het aanbieden van ‘machine-as-a-service’, waarbij voor het productiemiddel wordt betaald op basis van handelingen die een robot of machine verricht, in plaats van een investering in een machine en de benodigde services gedurende de operatie. Het uiteindelijke doel is het optimaal laten renderen van het machinepark voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Smart industries kunnen niet zonder een geavanceerd netwerk en datamanagement. Het wordt steeds belangrijker om data al te verwerken op de plek waar de data worden gegenereerd, zodat het netwerk niet wordt overbelast met data. Deze aanpak brengt een grote complexiteit met zich mee die een holistische aanpak vereist rondom connectiviteit, ongeacht of dat een vast, draadloos of 5G netwerk is. Het moet ook een programmeerbaar netwerk zijn dat te allen tijde het bedrijfsbeleid zoveel mogelijk automatisch afdwingt, zodat fabrieksbreed én binnen de keten consistente en veilige connectiviteit en data gegarandeerd zijn.


Hendrik Blokhuis, Director Digitale Versnelling Nederland, Cisco.

www.cisco.nl/dvn


Delen

Journalist

Related articles