European Media Partner

CO2-prestatieladder stimuleert duurzaam bouwen

De bouwsector weet met onder andere hergebruik en zuiniger machines de uitstoot van CO2 te reduceren.

De tendens speelt zich een beetje onder de radar af. En dat geldt zeker voor mensen buiten de bouwsector. Voor niet-insiders is de revolutie amper zichtbaar, terwijl de sector zich volop druk maakt om het gebruik van slimmere materialen, zuinigere machines, hergebruik van materialen en logistieke verbeteringen. Verduurzaming in de grond-, weg- en waterbouw staat daarmee hoog op de agenda bij bouwbedrijven.


Aan deze ontwikkeling ligt een tool ten grondslag, die in 2009 werd ontwikkeld door ProRail en in eigen huis met de titel CO2 Prestatieladder was bekroond. Een schot in de roos, blijkt nu met voortschrijdend inzicht. Inmiddels maken niet alleen bedrijven in de bouwsector, maar ook Rijkswaterstaat, circa 20 gemeenten, bijna alle provincies en diverse netwerkbedrijven er gebruik van. De teller van het aantal bedrijven in de bouwsector staat inmiddels op ruim 900, maar groeit gestaag door.


“De CO2 Prestatieladder blijkt geweldig effectief in zijn toepassing. Hiermee kun je als bedrijf, overheid of organisatie praktisch en snel tot CO2-reducties komen. De ladder is uitgegroeid tot hét duurzaamheidsinstrument van Nederland”, vertelt Annemiek Lauwerijssen, manager Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Werd de CO2-prestatieladder door ProRail ontwikkeld, sinds 2011 is de ladder in eigendom en beheer van de stichting. 


Wat gebruik van de Prestatieladder bijzonder maakt, is dat je als gebruiker niet hoeft te plooien naar strakke regelgeving, maar dat het duurzaamheidsinstrument ruimte laat voor eigen creativiteit en besparingsambities. Daarmee is de CO2-prestatieladder veel meer een managementsysteem dan een dwingend voorschrift. De kracht van de CO2-Prestatieladder is dat het bedrijven zelf aan het werk zet om, op basis van eigen inzicht en mogelijkheden, ambitie te tonen en maatregelen te nemen, die ook doorwerken in de uitvoering van projecten.  


“Voor een gemiddelde organisatie, zelfs al vanaf de omvang met een paar mensen, is het goed te doen om het systeem toe te passen. We kennen binnen de opzet vijf verschillende niveaus. Tot en met niveau drie focust de organisatie op de eigen uitstoot. Vanaf niveau vier en vijf wordt ook gekeken naar de eigen inspanning in relatie met de CO2-uitstoot van de totale keten”, aldus Lauwerijssen, die er nog aan toevoegt dat de eerste drie niveaus zeker goed te doen zijn voor organisaties die beginnen met deze materie. Daarbij geldt bovendien dat kleine organisaties vrijstellingen krijgen voor bepaalde eisen.  


Wat daarbij wel
moet worden vermeld, is dat de CO2 Prestatieladder telkens wordt geactualiseerd. De versie 3.0 verscheen op 10 juni 2015, terwijl er nu een doortik wordt gemaakt naar de versie 3.1, die in 2020 wordt verwacht.


Speerpunten voor 3.1 zijn efficiënte administratie, meer impact op projecten en aansluiting bij internationale normen. SKAO voert die update uit samen met stakeholders, het centraal orgaan van deskundigen, waarbij onder andere enkele eisen op de niveaus vier en vijf zijn herschreven. Bedrijven wordt daarbij gevraagd om een heldere strategie te ontwikkelen en zelf stappen te nemen om uitstoot in de keten te verminderen.  


Daarbij geldt bovendien dat het niet alleen bij ambities blijft. Onderzoek van de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat de bedrijven die gecertificeerd zijn circa veertig procent meer reductiemaatregelen nemen en daadwerkelijk meer CO2 reduceren. Bovendien blijken die maatregelen door te werken tot in de rest van de keten: toeleveranciers van materialen spelen erop in door het aanbieden van bijvoorbeeld CO2-arm beton of energiezuinige liften.


De vraag die tot slot resteert, is wat je er als bedrijf zelf mee opschiet. CO2-reductie is maatschappelijk zeer relevant, maar wat krijg je daar precies voor terug? Lauwerijssen: “Wat nu al duidelijk werd aangetoond, dat het voor de overheid een superbelangrijk instrument is bij het gunnen van een opdracht. Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.”


Feit

De oorspronkelijk bedenker van het CO2-Prestatielader, spoorbeheerder ProRail, laat zich nog altijd van zijn groene kant zien. De CO2-uitstoot is in 2018 verder afgenomen tot 11,5 kiloton, tegenover 80 kiloton in referentiejaar 2010. De spoorbeheerder heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2020 verder te verlagen tot maximaal 10 kiloton.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles