European Media Partner

Air Liquide klaar om het voortouw te nemen in de energietransitie

Air Liquide heeft een aantal ambitieuze en uitgebreide initiatieven voorbereid in het kader van hun energietransitie programma. Deze initiatieven zullen wereldwijd worden uitgerold.

“Laat ik beginnen met te zeggen dat we dit niet doen omdat iedereen het doet", legt Vianney de Buchet, Vice President Energy Transition Europe bij Air Liquide, uit. “Natuurlijk willen we graag onze verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot van CO2 op alle mogelijke manieren te verminderen. Dat sluit niet alleen aan bij het DNA en bij de kernwaarden van Air Liquide, maar ook bij onze ervaring op vlak van waterstof en koolstofdioxide, die beiden een integraal onderdeel vormen van de energietransitie.” 


“We hebben eind maart ons duurzaamheidsprogramma ‘ACT for a sustainable future’ gelanceerd binnen Air Liquide”, gaat De Buchet verder.” ACT is de afkorting voor ‘Abatement, Care and Trust’. Met ‘Care’ willen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot onze producten, zoals zuurstof. ‘Trust’ is wat we verstaan onder onze zorg naar onze medewerkers. Hier zijn doelen aangekoppeld op vlak van onder andere diversiteit en inclusie. En onder ‘Abatement’ hebben we onze aantal klimaatdoelen vooropgesteld, zoals een absolute CO2-reductie van 33% in 2035 ten opzichte van 2020. Dit laatste is een belangrijke ambitie, gezien we over dezelfde periode ook onze waterstofproductie in volume willen verdrievoudigen. Wereldwijd heeft de Air Liquide Group als ambitie om acht miljard te investeren in onder andere nieuwe Cryocap-technologie voor CO2-verwerking alsook in nieuwe electrolysers voor de productie van waterstof. Ook zullen verduurzaming van de transportsector (scheepvaart, trucks, bussen en treinen) belangrijke pijlers blijven. m aan onze doelstellingen omtrent de energietransitie te kunnen voldoen, hebben we verschillende initiatieven lopen.”


De ‘A’-Rating van CDP

Air Liquide werkt natuurlijk al veel langer aan het terugdringen van CO2-emissies. Jaarlijks geeft de groep ongeveer honderd miljoen euro uit aan innovaties om haar ecologische voetafdruk en die van haar klanten te verkleinen. In 2020 kreeg de groep dan ook een 'A'-rating van CDP (voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project), een non-profitorganisatie die bedrijven evalueert op basis van hun klimaatacties. CDP erkent de strategie van Air Liquide voor duurzame groei. Deze groei wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van het bedrijf op het gebied van waterstoftechnologie en door deelname aan tal van innovatieve projecten.


Reductie van CO2-emissies

“De groep heeft toegezegd om haar koolstofvoetafdruk tegen 2035 significant te verminderen. Daartoe gebruiken we steeds meer duurzame elektriciteit en verminderen we ons energieverbruik”, vertelt de Buchet. “Een belangrijk deel van de energie die we vandaag gebruiken is al koolstofarm, maar we willen onze aankopen van hernieuwbare elektriciteit significant verhogen. Onlangs hebben we in Nederland een eerste ‘corporate power purchase agreement’ (CPPA) gesloten, een langetermijncontract voor de afname van stroom die afkomstig is van het door Vattenfall te bouwen windpark Hollandse Kust Zuid. Dit is een eerste stap om onze huidige electriciteitsverbruk te verminderen. Meer volumes zullen nodig zijn, temeer daar we naar hernieuwbare waterstofproduktie willen gaan via electrolyse. Bovendien gaan we tijdens het besluitvormingsproces rond toekomstige partnerships ook rekening houden met de energiemix van potentiële leveranciers.” Air Liquide gaat ook zijn eigen energieverbruik – in verhouding tot het productievolume – met vijf procent verminderen. Dat zal enerzijds gerealiseerd worden door nieuwe, geavanceerde installaties in gebruik te nemen en anderzijds door de energie-efficiëntie van bestaande installaties te optimaliseren. Bovendien heeft Air Liquide zich voorgenomen om de CO2-voetafdruk van haar eigen bulk- en cilindergassen divisie met 10% te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door het bulktransport te optimaliseren met behulp van big data, en door het huidige vrachtwagenpark op fossiele brandstoffen te vervangen door vrachtwagens die gebruik maken van duurzame energie. “Air Liquide neemt daarnaast deel aan een aantal innovatieve CCS-projecten (Carbon Capture and Sequestration) rond het afvangen en vastleggen van koolstof, zoals Porthos in Rotterdam waarmee we CO2 willen opslaan op de zeebodem, en Antwerp@C in Antwerpen waarbij Air Liquide samen met een aantal andere bedrijven laat onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om een CO2-infrastructuur te bouwen ter ondersteuning van toekomstige CCUS-toepassingen (Carbon Capture Utilisation & Storage). Deze grootschalige projecten hebben het potentieel om de CO2-voetafdruk van industriële bedrijven aanzienlijk te verkleinen. Ook heeft Air Liquide een memorandum van overeenstemming getekend met Northern Lights, een CCS-project dat zich in Noorwegen situeert. Een ander belangrijk project is ELYgator, dit wordt een van de grootste elektrolyse-installaties ter wereld, die hernieuwbare waterstof produceert met hernieuwbare elektriciteit en volgens de planning in 2024 operationeel zal zijn. ELYgator zal een 200MW electrolyser worden in Terneuzen, volledig geïntegreerd met onze bestaande netwerken. Het project bevindt zich nu in de laatste selectieronde van het Europees Innovatiefonds.”, legt Floris Mackor, Vice President Large Industries voor Noord-Europa & CIS landen bij Air Liquide uit. 

 

Initiatieven voor onze klanten

De Buchet: “Aangezien we onze technische portfolio en expertise op het vlak van energietransitie sowieso verder gaan uitbreiden, hebben we besloten om deze kennis en technologie ook beschikbaar te stellen aan onze industriële klanten. We zijn er ons bewust van dat de energietransitie een grote uitdaging is voor de hele industrie, en dus willen we graag anderen helpen hun doelen te bereiken. Zo willen we onze technologie ter beschikking stellen waarmee klanten hun CO2-uitstoot kunnen opvangen. De CO2 kan dan hergebruikt worden – bijvoorbeeld in de tuinbouw of voor het maken van frisdranken –, of kan veilig onder de zeebodem worden opgeslagen.”


Naar een koolstofarme samenleving

“Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het cruciaal is om de CO2-uitstoot te verminderen, menen we dat de ontwikkeling en succesvolle implementatie van nieuwe technologieën minstens even belangrijk is. Omdat waterstof een sleutelrol gaat spelen in de samenleving van morgen en in de energietransitie, zetten we volop mensen en middelen in om deze technologie in gebruik te nemen op grote schaal.” Waterstof gaat een sterke impact hebben op de transportsector – niet alleen op auto's maar ook op vrachtwagens en schepen – en zal ook steeds meer worden gebruikt als energiedrager voor de industrie. Zo kondigde Air Liquide onlangs de lancering aan van een project rond de inzet van 1.000 waterstof vrachtwagens tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg (HyTrucks). Air Liquide investeert ook in installaties voor biomethaanzuivering. Biomethaan – een duurzaam gas dat ontstaat door de vergisting van organisch afval – heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar moet worden gezuiverd voordat het in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Tegen 2025 zal de capaciteit van de installaties stijgen naar 5 TWh per jaar. “Al bij al levert Air Liquide flinke inspanningen om uitdaging van energietransitie aan te pakken. Natuurlijk verwachten we nog bijkomende uitdagingen en hindernissen tegen te komen – het zou vreemd zijn als dat niet zo was –, maar we zijn vastbesloten om onze doelstellingen te bereiken en om het voortouw te nemen in onze industrie”, besluit Vianney de Buchet.


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles