European Media Partner

3 vragen aan Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein

Ontbossing en verwoestijning zijn wereldwijd grote bedreigingen voor de bodem. Ook in Nederland staat de bodem onder druk. In Nederland hebben we te maken met verlies van bodemkwaliteit, verzilting en bodemdaling , terwijl de bodem van vitaal belang is voor onze toekomst. De whitepaper ‘Stop landdegradatie in Nederland’ besteedt hier aandacht aan. Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein licht toe. 

Waarom is regeneratie van onze bodem van belang?

“Door onder andere de klimaatverandering en verdroging van de bodem is meer aandacht voor een kwalitatief goede bodem in Nederland belangrijk. Door een aantal kleine positieve veranderingen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van organische stoffen in de bodem is het al mogelijk de kwaliteit te verbeteren.”


Wat gebeurt er dan?

“Door het verhogen van organische stoffen draag je bij aan een beter klimaat. Dit omdat, je hierdoor CO2 vastlegt. Je slaat de CO2 in de bodem op die door de planten en andere organismen is opgenomen uit de lucht. Ook zorgt dit ervoor dat de bodem meer water buffert, de biodiversiteit verhoogt en je minder kunstmest nodig hebt. Ook het bodemleven neem toe. Nu is er een klein aantal boeren dat op dit gebied pioniert en op deze manier de bodemkwaliteit verbetert. Helaas krijgen zij geen financiële beloning hiervoor, met het gevolg dat dus nog maar een klein aantal boeren op deze manier de bodem bewerkt.”


Hoe zou er meer aandacht gegenereerd kunnen worden voor deze oplossing?

“We zijn al goed op weg. Je ziet onder andere door de coronacrisis dat er meer aandacht is voor korte ketens. Men koopt veel meer producten uit de buurt en zelfs bij grote supermarkten zijn er producten van lokale boeren te koop. Je kunt dan kiezen voor producten die gemaakt zijn met aandacht voor de bodem. Men wordt zich meer bewust van eten en waar dat vandaan komt. En daar horen de boeren bij. Het beeld dat er nu nog veel heerst over boeren is dat zij teveel grootschalig produceren en daarbij teveel uitstoten. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn, want een boer met veel land kan ook regeneratieve landbouw, een vorm van landbouw waarin bodembescherming centraal staat om zo bij te dragen aan verschillende ecosysteemdiensten, nastreven en zorgen voor een goede biodiversiteit. Maar financiële prikkels en stimulans via beleid is nodig om dit op veel grotere schaal toe te passen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles